Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CUE THREE GROUP – LUEVO

Versie : 2023-1
Artikel 1. | Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
1.1. Cue Three Group – Luevo, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Deltazijde 18K, 1261 ZM te Blaricum, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75296942.
1.2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Cue Three Group – Luevo een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
1.3. Partijen: Cue Three Group – Luevo en de wederpartij gezamenlijk.
1.4. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen de wederpartij en Cue Three Group – Luevo tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Cue Three Group – Luevo zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot:
– het verlenen van diensten; en/of,
– de verhuur van zaken zoals bedoeld in artikel 7.1.
1.5. Diensten/dienstverlening: de in het kader van de overeenkomst door of namens Cue Three Group – Luevo ten behoeve van de wederpartij te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kan zijn: de technische verzorging van evenementen, inclusief eventueel transport van daarbij te gebruiken zaken en/of de op- en/of afbouw en/of de bediening van die zaken.
1.6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. | Toepasselijkheid algemene voorwaarden, aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cue Three Group – Luevo en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Cue Three Group – Luevo worden betrokken.
2.3. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet op de overeenkomst van toepassing, behoudens voor zover zij door Cue Three Group – Luevo uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
2.4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Op mondelinge afspraken tussen partijen of mondelinge toezeggingen van Cue Three Group – Luevo kan dan ook geen beroep worden gedaan indien en voor zover zij niet schriftelijk door Cue Three Group – Luevo zijn bevestigd.
2.5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.6. Elk door Cue Three Group – Luevo aan de wederpartij uitgebracht aanbod, zoals een offerte, is vrijblijvend.
2.7. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Cue Three Group – Luevo, binden hem niet.
2.8. Aan een aanbod van Cue Three Group – Luevo dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
2.9. Een samengestelde prijsopgave verplicht Cue Three Group – Luevo niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.10. Een overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in artikel 2.6, tot stand op het moment Cue Three Group – Luevo een opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel op het moment dat de wederpartij akkoord heeft gegeven op een aanbod, zoals offerte van Cue Thee Group, dan wel doordat uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst, zoals door afgifte van het gehuurde of het uitvoeren van een opdracht. Indien de overeenkomst anders dan schriftelijk tot stand komt, dan geldt de offerte, de factuur dan wel een andere schriftelijke bevestiging door Cue Three Group – Luevo, als bewijs van de overeenkomst.
2.11. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
2.12. De wederpartij wordt bij het aangaan van de overeenkomst geacht te handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Op eerste verzoek van Cue Three Group – Luevo zal de wederpartij aan Cue Three Group – Luevo overleggen een actueel uittreksel uit het Handelsregister en zo nodig andere bescheiden waaruit de bevoegdheid van de handelende natuurlijke persoon blijkt.

Artikel 3. | Duur en annulering van overeenkomsten

3.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, eindigt de overeenkomst door afronding van de opdracht, dan wel, in geval van losse verhuur als bedoeld in artikel 7, door verstrijken van de overeengekomen looptijd van de overeenkomst. Uitsluitend met voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Cue Three Group – Luevo kan de looptijd van de overeenkomst worden verlengd, welke dan wordt geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn voortgezet.
3.2. De bepalingen in deze algemene voorwaarden die naar hun aard of strekking zijn bestemd om ook na het eindigen van de overeenkomst te gelden, blijven ook na het eindigen van de overeenkomst van kracht.
3.3. Indien de wederpartij de overeenkomst wenst te annuleren, zijn de volgende bepalingen van kracht. Bij annulering:
– tot de zevende dag (exclusief) vóór de huurperiode c.q. overeengekomen dag van aanvang van de dienstverlening, zal 10% van de overeengekomen totaalprijs in rekening worden gebracht;
– tussen de zevende dag (inclusief) en tweede dag (exclusief) vóór de huurperiode c.q. overeengekomen dag van aanvang van de dienstverlening, zal 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening worden gebracht;
– tussen de tweede dag (inclusief) en 24 uur vóór de huurperiode c.q. overeengekomen dag van aanvang van de dienstverlening, zal 75% van de overeengekomen totaalprijs in rekening worden gebracht;
– later dan 24 uur vóór de huurperiode c.q. overeengekomen dag van de aanvang van de dienstverlening, zal 100% van de overeengekomen totaalprijs in rekening worden gebracht.
3.4. Indien de totaalprijs op basis van nacalculatie zou worden vastgesteld, wordt de totaalprijs voor toepassing van het vorige lid berekend aan de hand van de verwachte totaalprijs. Deze wordt naar redelijkheid door Cue Three Group – Luevo vastgesteld.
3.5. Indien de door Cue Three Group – Luevo geleden schade ten gevolge van de annulering door de wederpartij, hoger is dan gedekt krachtens artikel 3.3 en 3.4, komt deze schade aanvullend voor rekening van de wederpartij, doch met dien verstande dat het totaalbedrag dat de wederpartij ten gevolge van de annulering aan Cue Three Group – Luevo verschuldigd is, nimmer meer zal belopen dan 100% van de overeengekomen totaalprijs.

Artikel 4. | Rechten en verplichtingen van partijen in het algemeen

4.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is Cue Three Group – Luevo gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst goederen ter beschikking van de wederpartij te stellen die afwijken van de uitdrukkelijk overeengekomen goederen, mits deze gelijkwaardig zijn en tenminste dezelfde functionaliteit hebben.
4.2. De wederpartij staat ervoor in dat zij Cue Thee Group, zowel gevraagd als ongevraagd, dit laatste voor zover de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die informatie nodig is, binnen bekwame tijd alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn, waaronder, indien relevant, mede begrepen informatie omtrent bijzondere beperkingen met betrekking tot de locatie van uitvoering, de beschikbare stroom-, laad- en losvoorzieningen op of bij die locatie en de beschikbaarheid van die locatie voor op- en afbouwwerkzaamheden. De wederpartij staat in voor de tijdige aanlevering en juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie, bij gebreke waarvan zulks niet als tekortkoming van Cue Three Group – Luevo kan worden beschouwd en Cue Three Group – Luevo niet aansprakelijk is voor de eventueel daardoor ontstane schade.
4.3. De wederpartij dient Cue Three Group – Luevo voorts steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de opzet en/of uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
4.4. De wederpartij dient Cue Three Group – Luevo ter zake onverwijld in te lichten, indien beslag wordt gelegd op goederen van de wederpartij dan wel op goederen die door Cue Three Group – Luevo bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, of indien op andere wijze (faillissement / surseance van betaling) wederpartij haar eigendomsrechten dreigen te worden beperkt of geschaad.
4.5. Indien overeengekomen is dat medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de wederpartij, dan wel overige door de wederpartij in te schakelen derden, bij de uitvoering van overeenkomst worden betrokken, staat de wederpartij ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking van Cue Three Group – Luevo staan en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.
4.6. De wederpartij staat ervoor in dat Cue Three Group – Luevo de overeenkomst tijdig kan uitvoeren en de toegangswegen en –deuren geschikt zijn voor het transport van alle door Cue Three Group – Luevo mee te brengen zaken. Voorts staat de wederpartij ervoor in dat de aangewezen ruimte voor opslag dan wel plaatsing van de hier bedoelde zaken is leeggeruimd, veilig en voor het overige daarvoor geschikt is.
4.7. Het ontbreken van de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vergunningen, komt voor risico van de wederpartij en laat haar verplichting tot betaling van de overeengekomen prijs en kosten onverlet.
4.8. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Cue Three Group – Luevo, aanvaardt hij geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan zaken van de wederpartij ingetreden bij de uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij staat ervoor in dat de zaken die door Cue Three Group – Luevo worden meegebracht en op locatie van de wederpartij worden geplaatst of opgeslagen, krachtens een schadeverzekering voldoende zijn verzekerd. De wederpartij is aansprakelijk voor alle gedurende de uitvoering van de overeenkomst aan haar eigen zaken, alsmede aan de zaken van Cue Three Group – Luevo door haar, haar ondergeschikten, de bezoekers van het betreffende evenement dan wel overige derden berokkende schade, een en ander voor zover de wederpartij niet bewijst dat de schade uitsluitend aan Cue Three Group – Luevo of door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden kan worden toegerekend.
4.9. Cue Three Group – Luevo en/of de door hem tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere door hen in redelijkheid gewenste faciliteiten op locatie van uitvoering van de overeenkomst.
4.10. Na afloop van een evenement is Cue Three Group – Luevo niet verantwoordelijk voor de schoonmaak van de locatie.
4.11. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de bovenstaande leden van dit artikel, is Cue Three Group – Luevo, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en/of eventueel gemaakte extra kosten, door te berekenen aan de wederpartij.

Artikel 5. | Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

5.1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan het door de wederpartij verschuldigde of nog verschuldigd wordende, hoger uitvallen dan verwacht, of, in geval van een vaste prijs en/of vaste kosten, uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van wijziging van vaste prijzen en/of kosten, zal Cue Three Group – Luevo daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
5.2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Cue Three Group – Luevo zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
5.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij Cue Three Group – Luevo de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Cue Three Group – Luevo zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
5.4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en/of levering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en/of levering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Cue Three Group – Luevo gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden.
5.5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Cue Three Group – Luevo een verzoek van de wederpartij tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming daarvan in redelijkheid niet van Cue Three Group – Luevo kan worden gevergd.
5.6. Een wijziging van de overeenkomst vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg en wordt op verzoek van Cue Three Group – Luevo schriftelijk vastgelegd. Ook indien de afspraken tot wijziging van de overeenkomst tussen partijen niet schriftelijk worden vastgelegd, is de wederpartij gehouden tot betaling van de meerprijs en meerkosten die daarvan het gevolg zijn.

Artikel 6. | Derden en termijnen

6.1. Cue Three Group – Luevo is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden.
Behoudens indien en voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden dwingend in de weg staat, draagt Cue Thee Group geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door een doen of nalaten van derden die door Cue Three Group – Luevo bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. De wederpartij wordt aanbevolen zorg te dragen voor een verzekering ter dekking van de bedoelde schade.
6.2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de door Cue Three Group – Luevo bij de overeenkomst betrokken derden. Zij kunnen jegens de wederpartij eveneens een beroep doen op het bepaalde in deze algemene voorwaarden als ware zij in plaats van Cue Three Group – Luevo partij bij de overeenkomst.
6.3. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing.
6.4. Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel het niet betreft te leveren prestaties op een bepaalde dag, een bepaald tijdstip en/of gedurende een bepaalde periode, na verstrijken waarvan nakoming daarvan blijvend onmogelijk is, zijn alle door Cue Three Group – Luevo vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Cue Three Group – Luevo treedt in dergelijke gevallen niet eerder in dan nadat de wederpartij Cue Three Group – Luevo schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Cue Three Group – Luevo zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. De bedoelde redelijke termijn bedraagt ten minste vier weken, tenzij nakoming binnen die termijn redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd.

Artikel 7. | Losse verhuur van zaken

7.1. Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten die voorzien in de verhuur van zaken (hierna “gehuurde”) waarbij het gehuurde zich gedurende de looptijd van de overeenkomst in de macht van de wederpartij of een andere door haar aangewezen derde bevindt en niet Cue Three Group – Luevo of een door hem aangewezen derde voortdurend het beheer over het gehuurde uitoefent (hierna aangeduid als “losse verhuur”).
7.2. Levering van het gehuurde geschiedt door afhalen daarvan door of namens de wederpartij op de door Cue Three Group – Luevo aangewezen locatie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt terug levering op overeenkomstige wijze.
7.3. De wederpartij verklaart het gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het gehuurde aan haar is geleverd. De wederpartij is verplicht het gehuurde terstond bij de levering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren. Latere reclames te dier zake zullen niet in behandeling worden genomen. De wederpartij kan ter zake geen recht tot schadevergoeding of vervanging geldend maken.
7.4. Indien het gehuurde door enige oorzaak zonder annulering niet op het overeengekomen tijdstip door de wederpartij in ontvangst wordt genomen, is de wederpartij niettemin de prijs over de gehele gebruiksperiode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van de wederpartij ter beschikking wordt gehouden. Indien de wederpartij niet onverwijld na sommaties het gehuurde in ontvangst neemt, is Cue Three Group – Luevo gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen prijs onverkort verschuldigd blijft.
7.5. Wanneer het gehuurde eerder dan overeengekomen wordt geretourneerd, blijft de wederpartij de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.
7.6. Behoudens normale slijtage, dient de wederpartij het gehuurde gedurende de periode dat het gehuurde haar ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het gehuurde aan haar is geleverd. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de wederpartij bekend te zijn met de werking van het gehuurde en erkent de wederpartij dat het gehuurde beantwoordt aan het doel waarvoor zij het gehuurde huurt.
7.7. De wederpartij dient het gehuurde uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het gehuurde. De wijze van gebruik en opstelling van het gehuurde zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
7.8. De wederpartij zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen en tevens zorgdragen voor een passende en veilige opslag van het gehuurde. De wederpartij is te allen tijde verplicht Cue Three Group – Luevo dan wel een door hem gemachtigde de vrije toegang te verschaffen tot de plaats waar het gehuurde zich bevindt teneinde de toestand van het gehuurde te laten inspecteren.
7.9. Indien door Cue Three Group – Luevo aan de wederpartij omtrent het gebruik van het gehuurde aanwijzingen worden verstrekt, is de wederpartij gehouden deze aanwijzingen strikt in acht te nemen.
7.10. Het is de wederpartij niet toegestaan om het gehuurde aan zaken te bevestigen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins, waardoor schade aan het gehuurde ontstaat of kan ontstaan.
7.11. Het is de wederpartij niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of anderszins buiten de locatie waar het volgens overeenkomst is bestemd om te worden gebruikt, ter beschikking van derden te stellen.
7.12. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de wederpartij in de verhouding tot Cue Three Group – Luevo in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de wederpartij de feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.
7.13. Indien zich tijdens de huurperiode een storing of gebrek in of aan het gehuurde voordoet, dient wederpartij dit direct te melden aan Cue Three Group – Luevo. Het is de wederpartij niet toegestaan zelf gebreken of storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan het gehuurde. Tenzij de wederpartij ten aanzien van de overeenkomst in gebreke blijft, of de noodzaak voor onderhoud of reparatie voortvloeit uit aan de wederpartij toe te rekenen misbruik, nalatigheid of ongeluk, zal Cue Three Group – Luevo het gehuurde kosteloos voor de wederpartij onderhouden en herstellen, dan wel, in het geval spoedige reparatie niet mogelijk is, vervangende goederen leveren. Cue Three Group – Luevo is niet gehouden tot onderhoud buiten zijn eigen vestiging; voor onderhoud of reparatie op een andere plaats dan de vestiging van Cue Three Group – Luevo kunnen de daarmee gemoeide extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Cue Three Group – Luevo zal dit in een voorkomend geval vooraf aan de wederpartij mededelen.
7.14. De wederpartij verklaart zich bekend met het feit dat het gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop het gehuurde aan de wederpartij beschikbaar is gesteld. De wederpartij dient het gehuurde voor eigen rekening en risico te verzekeren, als het gehuurde niet reeds wordt gedekt door een verzekering van de wederpartij.
7.15. In geval van diefstal of verlies van, of schade aan het gehuurde is de wederpartij verplicht hiervan terstond melding te doen aan de Cue Three Group – Luevo. Tevens zal de wederpartij in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal, het verlies dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de Cue Three Group – Luevo doen toekomen. Indien de wederpartij de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt, is zij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gehouden tot vergoeding van alle schade aan Cue Three Group – Luevo die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.
7.16. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Cue Three Group – Luevo, vrijwaart de wederpartij Cue Three Group – Luevo van alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met het gebruik van het gehuurde. De wederpartij is verplicht alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
7.17. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde, is de wederpartij verplicht de nieuwwaarde van het gehuurde te vergoeden, onverminderd het recht van Cue Three Group – Luevo om vergoeding van de volledige geleden schade te vorderen.
Terug levering en schade
7.18. De wederpartij is verplicht om het gehuurde, almede alle daarbij behorende bescheiden, in oorspronkelijke en gereinigde staat en in de oorspronkelijke verpakking waarin het door haar is ontvangen, uiterlijk op het tijdstip van het eindigen van de overeenkomst, terug te leveren op de wijze zoals bedoeld in artikel 7.2. De wederpartij verbeurt een boete ter grootte van de dagprijs van het gehuurde voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de wederpartij in gebreke blijft met het terugleveren van het gehuurde, onverminderd het recht van Cue Three Group – Luevo om vergoeding te vorderen van de eventueel extra gemaakte kosten en overige geleden schade.
7.19. Totdat het gehuurde na afloop van de huurperiode feitelijk weer ter beschikking is gesteld van Cue Three Group – Luevo, komt alle risico van verlies en beschadiging van het gehuurde voor rekening van de wederpartij, ook voor zover het gehuurde zich, al dan niet met toestemming van Cue Three Group – Luevo, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden. Indien het gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat aan Cue Three Group – Luevo wordt teruggeleverd dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking van de wederpartij is gesteld, is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Cue Three Group – Luevo gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van Cue Three Group – Luevo om huurderving en vergoeding van eventuele overige schade te vorderen.
7.20. Indien bij teruggave van het gehuurde deze niet direct door Cue Three Group – Luevo gecontroleerd wordt op schade, zal Cue Three Group – Luevo dit alsnog doen binnen 72 uur na de teruggave. De schade in verband met eventueel geconstateerde gebreken van het gehuurde waarvoor de wederpartij krachtens deze algemene voorwaarden aansprakelijk is, komt voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8. | Klachten

8.1. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst door Cue Three Group – Luevo dienen door de wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel 7.3, onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan Cue Three Group – Luevo mondeling kenbaar te worden gemaakt en vervolgens binnen twee werkdagen aan Cue Three Group – Luevo schriftelijk te worden bevestigd.
8.2. Eventuele klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk bij Cue Three Group – Luevo te worden ingediend.
8.3. Klachten dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gronden die tot de klacht aanleiding geven, te bevatten, zodat Cue Three Group – Luevo in staat is adequaat te reageren.
8.4. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Cue Three Group – Luevo uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
8.5. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.

Artikel 9. | Overmacht

9.1. Cue Three Group – Luevo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die buiten toedoen van Cue Three Group – Luevo ontstaat, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Daaronder worden in ieder geval begrepen: werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden en extreme weersomstandigheden en alle overige situaties welke op grond van de wet overmacht met zich meebrengen.
9.2. Cue Three Group – Luevo behoudt zich het recht voor om zich ook op overmacht te beroepen indien de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.
9.3. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
9.4. Indien Cue Three Group – Luevo bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
9.5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. | Opschorting en ontbinding

10.1. Cue Three Group – Luevo is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Cue Three Group – Luevo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Cue Three Group – Luevo in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
10.2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Cue Three Group – Luevo gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De wederpartij is in dergelijke gevallen verplicht onverwijld mededeling te doen van de gesloten overeenkomst aan een beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement of onder curatelestelling aan de curator, dan wel bewindvoerder.
10.3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Cue Three Group – Luevo op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
10.4. De wederpartij is verplicht de schade die Cue Three Group – Luevo ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
10.5. Indien Cue Three Group – Luevo de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar en is Cue Three Group – Luevo, onverminderd zijn overige rechten, bevoegd het gehuurde onmiddellijk terug te halen.

Artikel 11. | Prijzen, kosten en betalingen

11.1. Het aanbod van Cue Three Group – Luevo dan wel het contract vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren, waaronder een eventuele waarborgsom mede begrepen. Alle door Cue Three Group – Luevo vermelde prijzen en kosten zijn exclusief btw. Indien voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst geen prijsopgave plaatsvindt, wordt de overeenkomst uitgevoerd tegen de op het moment van tot stand komen van de overeenkomst door Cue Three Group – Luevo gehanteerde tarieven. In dat kader dient de wederpartij er rekening mee te houden dat Cue Three Group – Luevo zijn prijzen jaarlijks per 1 januari herziet.
11.2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Cue Three Group – Luevo gerechtigd de overeengekomen prijzen en kosten dienovereenkomstig te wijzigen.
11.3. Prijzen en kosten zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van het aanbod van en door Cue Three Group – Luevo, bij Cue Three Group – Luevo bekende prijs- en kostenbepalende factoren. Cue Three Group – Luevo behoudt zich het recht voor om wegens wijziging van lonen of andere prijs- of kostenbepalende factoren, de overeengekomen prijzen c.q. kosten dienovereenkomstig te wijzigen en aan de wederpartij door te berekenen. Daaronder valt tevens de omstandigheid dat de dienstverlening als gevolg van een omstandigheid die redelijkerwijs voor risico van de wederpartij komt, uitloopt. Indien op basis van een uurtarief wordt gewerkt, worden dan ook de daadwerkelijk gewerkte uren aan de wederpartij doorberekend.
11.4. Indien en voor zover de door de wederpartij verschuldigde prijs een dagprijs betreft, wordt voor de vaststelling van de bedoelde prijs een gedeelte van een dag als een gehele dag aangemerkt.
11.5. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij gehouden tot vooruitbetaling van de volledige overeengekomen prijs en kosten, met dien verstande dat indien de overeenkomst een huurovereenkomst voor langere tijd betreft, Cue Three Group – Luevo eveneens is gerechtigd de wederpartij maandelijks te factureren. In geval van vooruitbetaling, maakt de wederpartij niet eerder aanspraak op uitvoering van de overeenkomst door Cue Three Group – Luevo totdat deze vooruitbetaling volledig door Cue Three Group – Luevo is ontvangen.
11.6. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, enig beslag op haar goederen is gelegd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.
11.7. De wederpartij doet afstand van het recht van retentie. De wederpartij is niet bevoegd tot verrekening van het door haar aan Cue Three Group – Luevo verschuldigde met enige tegenvordering. Voorts is de wederpartij niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen jegens Cue Three Group – Luevo geheel of gedeeltelijk op te schorten en is elk beroep van de wederpartij op compensatie uitgesloten.
11.8. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Cue Three Group – Luevo overigens voorgeschreven wijze.
11.9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het opeisbare bedrag de dan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd.
11.10. Alle redelijke kosten, zowel (buiten)gerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.
11.11. De eventueel door de wederpartij betaalde waarborgsom zal door Cue Three Group – Luevo mogen worden verrekend met de vorderingen van Cue Three Group – Luevo op de wederpartij.

Artikel 12. | Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1. In het kader van zijn dienstverlening verbindt Cue Three Group – Luevo zich jegens de wederpartij uitsluitend tot een inspanningsverbintenis zonder in te kunnen staan voor enig door de wederpartij beoogd resultaat.
12.2. Cue Three Group – Luevo is nimmer aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het niet, niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de door Cue Three Group – Luevo beschikbaar gestelde zaken of die in verband met het gebruik of de aanwezigheid daarvan wordt toegebracht aan personen en/of zaken.
12.3. Indien en voor zolang zaken van Cue Three Group – Luevo tijdens de uitvoering van de overeenkomst door hem of door hem aangewezen derden worden beheerd, is het gebruik van die zaken voor risico van Cue Three Group – Luevo. In geval van schade aan die zaken ten gevolge van vandalisme, diefstal of andere redelijkerwijs niet voor risico van Cue Three Group – Luevo komende omstandigheden, is de wederpartij jegens Cue Three Group – Luevo evenwel aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is. Alle schade aan apparatuur, vervoermiddelen, andere zaken, crew en toebehoren van Cue Three Group – Luevo, door welke oorzaak dan ook, zowel in eigendom van Cue Three Group – Luevo als ingehuurd, veroorzaakt door de wederpartij, door derden anders dan door Cue Three Group – Luevo aangewezen, door andere redelijkerwijs niet voor risico van Cue Three Group – Luevo komende omstandigheden, waaronder overmacht tevens begrepen, en/of door het bij het betreffende evenement aanwezige publiek, wordt door de wederpartij volledig vergoed. Indien en voor zover de zaken van Cue Three Group – Luevo niet door Cue Three Group – Luevo of door hem bij de overeenkomst betrokken derden worden beheerd, dient de wederpartij voor eigen rekening en risico voor voldoende beveiliging van die zaken zorg te dragen, bijvoorbeeld gedurende de nachtelijke uren.
12.4. Eventuele kosten voor vervangend materiaal en het bijbehorende transport, alsmede voor extra arbeid, zijn voor de wederpartij. Cue Three Group – Luevo is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door de wederpartij, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade die de wederpartij lijdt doordat beschikbaar gestelde apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt, tenzij dit geschiedt als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Cue Three Group – Luevo.
12.5. Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Cue Three Group – Luevo voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.
12.6. De wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele toestemmingen en vergunningen voor het gebruik van de door Cue Three Group – Luevo beschikbaar gestelde zaken op de betreffende locatie. In geval deze toestemmingen of vergunningen ontbreken, kan dit niet als tekortkoming van Cue Three Group – Luevo worden aangemerkt en maakt de wederpartij ter zake nimmer aanspraak op enige compensatie.
12.7. Het gebruik van door Cue Three Group – Luevo beschikbaar gestelde zaken geschiedt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, op eigen risico van de wederpartij, ook indien deze zaken in het kader van de overeenkomst door Cue Three Group – Luevo worden beheerd. Schade, bijvoorbeeld aan vloeren, almede eventuele schoonmaakkosten komen nimmer voor rekening van Cue Three Group – Luevo.
12.8. Cue Three Group – Luevo draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
12.9. Voor aan Cue Three Group – Luevo toerekenbare (zaak)schade welke wordt gedekt door verzekeringen van de wederpartij, is Cue Three Group – Luevo nimmer aansprakelijk.
12.10. Cue Three Group – Luevo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Cue Three Group – Luevo is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in artikel 12.11, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Cue Three Group – Luevo in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Cue Three Group – Luevo aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Cue Three Group – Luevo toegerekend kunnen worden; en,
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in dit lid.
12.11. De aansprakelijkheid van Cue Three Group – Luevo is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst (excl. btw), althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Cue Three Group – Luevo betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Cue Three Group – Luevo nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Cue Three Group – Luevo daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Cue Three Group – Luevo dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
12.12. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient bij de rechter aanhangig te zijn gemaakt binnen een jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en voor de eisende partij bekend is geworden, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.
12.13. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Cue Three Group – Luevo, zal de wederpartij Cue Three Group – Luevo vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Cue Three Group – Luevo.
12.14. Alle schade die Cue Three Group – Luevo lijdt als gevolg van een aan de wederpartij toerekenbare omstandigheid, komt voor rekening van de wederpartij.

Artikel 13. | Slotbepalingen

13.1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
13.3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Cue Three Group – Luevo wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Cue Three Group – Luevo om de volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen.