Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Luevo ten behoeve van:
Evenementenverzorging

Artikel 1. DEFINITIES
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
1.1 Wij of ons: De gebruikers van deze Algemene Leveringsvoorwaarden handelend onder de naam:
Luevo.
1.2 Evenement: Hieronder vallen alle faciliteiten/diensten overeengekomen in een
opdrachtbevestiging met Luevo.
1.3 Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een evenement
organiseren;
1.4 Leverancier: degene, die zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld
waardeerbaar prestaties aan ons levert;
1.5 De directie: zij die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer; 65179595;
1.6 Participant: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in
wiens naam wij een Evenement organiseren;
1.7 Wederpartij: zowel opdrachtgever, participant als leverancier;
1.8 Aanvullende Leveringsvoorwaarden: zijnde speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking
tot de aard van het gecontracteerde Evenement , welke bepalingen onlosmakelijk zijn verbonden
met de overeenkomst;
1.9 Meerwerk: alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever
gesloten overeenkomst, waardoor Luevo en/of de door haar ingeschakelde
derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken.

Artikel 2. WERKINGSSFEER
2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al de offertes,
opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen Luevo en de
Wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Wij zijn slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop
gebonden, nadat Luevo de bevestiging daarvan schriftelijk heeft geaccepteerd.
2.3 Voorwaarden van de Wederpartij van Luevo die de Wederpartij op offertes
van of overeenkomsten met Luevo van toepassing (wil) verklaren, zijn niet van
toepassing, tenzij Luevo uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid van
dergelijke voorwaarden instemt. Afwijkingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden of van de
tussen Luevo en Wederpartij gesloten overeenkomst zijn uitsluitend van kracht
indien deze door Luevo schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. OFFERTES
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de offertes vrijblijvend.
3.2 Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de organisatiekosten slechts in
rekening worden gebracht, indien dit is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan
ons door Leveranciers.

Artikel 4. VOLMACHTEN
4.1 Enkel en alleen de Directie – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de
medewerkers – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze
Algemene Leveringsvoorwaarden.
4.2 Degene, die namens de Participant of Opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe
door de Participant of Opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Artikel 5. WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT
5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging van welke aard ook, door of namens de
Opdrachtgever of de Participant aangebracht – hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze -, die leiden
tot door ons niet in de opdrachtbevestiging opgenomen kosten, worden de Opdrachtgever in
rekening gebracht.
5.2 Indien de Opdrachtgever, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, alsnog wijzigingen
verlangt in de uitvoering, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis worden
gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de ten
uitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van de Opdrachtgever.
5.3 Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Leveringsvoorwaarden, gelden wijzigingen, zoals
bedoeld in de bepalingen van lid 1. en 2. van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door Luevo
schriftelijk zijn aanvaard.
5.4 Luevo behoudt zich het recht, in overleg met Opdrachtgever wijzigingen in
de opdrachtbevestiging aan te brengen. Indien de Opdrachtgever hierdoor de opdracht wil
ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of
overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de
order en/of overeenkomst.

Artikel 6. OPDRACHTBEVESTIGING
6.1 De opdrachtbevestiging heeft altijd een bepaalde geldigheidsduur. Indien er binnen deze termijn
geen ondertekend exemplaar in het bezit van Luevo zal zijn, kunnen door de
Opdrachtgever geen rechten meer ontleend worden.
6.2 Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag
van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts
verrekend indien Luevo daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft
ingestemd.

Artikel 7. ANNULERING
7.1 De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Luevo
gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan Luevo mede te
delen.
7.2 a. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit / evenement is de
Opdrachtgever 35% van de overeengekomen totaalprijs aan Luevo verschuldigd,
b. Bij annulering tot 5 dagen voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit / evenement is de
Opdrachtgever 50% van de overeengekomen totaalprijs aan Luevo verschuldigd,
c. Bij annulering tot 1 dag voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit / evenement is de
Opdrachtgever 75% van de overeengekomen totaalprijs aan Luevo verschuldigd,
d. Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en is de
Opdrachtgever de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
7.3 De Opdrachtgever vrijwaart Luevo volledig voor iedere aanspraak van de
Leverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

Artikel 8. PRIJZEN
8.1 De door ons vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en exclusief de aan BUMA/STEMRA en/of aan
de SENA af te dragen rechten, tenzij anders vermeld.
8.2 Toeristenbelasting is inbegrepen in de prijs tenzij anders vermeld.
8.3 Eventuele veranderingen in de B.T.W.-tarieven komen ten laste van de Opdrachtgever.
8.4 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het
sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
8.5 Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij en het
moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van
Luevo prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten,
accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, overheidsvoorschriften, technische en/of organisatorische
kosten – mochten voordoen, is Luevo gerechtigd om deze kosten alsnog
in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen
verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijden van het sluiten van de overeenkomst,
heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. BETALING
9.1 Na ontvangst van de ondertekende opdrachtbevestiging door Luevo
ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 10 dagen na de factuurdatum te worden overgemaakt op
bankrekeningnummer: NL59KNAB0255127952 T.N.V. Luevo onder vermelding van het
factuurnummer.
9.2 Extra deelname aan een bijeenkomst / activiteit / evenement / dienst kunnen achteraf aan de
Opdrachtgever in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient binnen 10
dagen na de factuurdatum te worden overgemaakt.
9.3 Andere niet in de opdrachtbevestiging opgenomen posten, waaronder additionele uitgaven
tijdens een bijeenkomst / activiteit / evenement / dienst worden achteraf gefactureerd.
9.4 Indien de Opdrachtgever een der betalingen nalaat tijdig te voldoen, zijn wij gerechtigd de
overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te
ontbinden. De door ons gemaakte kosten zullen alsnog aan de Opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
9.5 Vanaf de datum dat de betalingen door de Opdrachtgever plaats had moeten vinden tot de
datum van betaling is de Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is,
de wettelijke rente verhoogd met 2% en ingaande per de factuurdatum verschuldigd, waarbij een
gedeelte van een maand als een hele telt.
9.6 Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste
van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op
tenminste 15% van de overeengekomen totaalprijs (met een minimum van Eur. 250,-).
9.7 In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens Luevo voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
9.8 De Opdrachtgever verplicht zich jegens Luevo nimmer direct betalingen te
verrichten aan de desbetreffende Leverancier en/of derden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID / GARANTIE
10.1 Luevo staat tegenover haar Opdrachtgever garant voor een correcte
uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform de in de opdrachtbevestiging opgenomen tekst. Daarbij is niet van belang of Luevo al dan niet dienstverleners zal inschakelen bij de uitvoering.

Artikel 11. Alcoholgebruik
11.1 Luevo is niet verantwoordelijk voor het schenken van alcohol, de verantwoordelijkheid van het schenken van alcohol ligt bij de Opdrachtgever.
11.2 Ten alle tijden is Luevo gemachtigd om een Participant om zijn/haar legitimatie te vragen.
11.3 Ten alle tijden is Luevo gemachtigd een Participant geen alcohol meer te geven.
11.4 Leuvo is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van Alcohol bij de Opdrachtgever of een Participant.

Artikel 12. UITSLUITING / BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Behoudens de aansprakelijkheid van Luevo krachtens wettelijke
bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is zij nimmer aansprakelijk
voor de kosten, schade en intresten, die eventueel ontstaan als direct gevolg van:
a. een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Luevo.
b. daden of nalatigheid van de opdrachtgever of de gasten / deelnemers.
c. indien de Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de
door Luevo te verrichten diensten of activiteiten zijn vastgesteld en uitgevoerd.
d. voor schade die is ontstaan door in opdracht van Opdrachtgevers gedane verrichtingen die niet
schriftelijk met Luevo zijn overeengekomen.
12.2 De aansprakelijkheid van Luevo is te allen tijde beperkt tot het bedrag van
het door Luevo uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan
de Wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te
factureren bedrag, waarbij de aansprakelijkheid van Luevo nimmer de maximale bedragen als door haar krachtens WA-bedrijfspolis en/of Evenementenverzekering verzekerd te boven gaat.
12.3 Luevo is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies,
diefstal en/of beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende gelden en/of zaken, gedurende de
bijeenkomst / activiteit /evenement.
12.4 Deelname aan bijeenkomsten / activiteiten / evenementen geschiedt geheel op eigen risico.
12.5 Luevo is tot geen enkele schadevergoeding gehouden:
a. indien en voor zover de schade is gedekt door enige door de Opdrachtgever gesloten verzekering.
b. indien Luevo niet binnen veertien dagen nadat de Opdrachtgever van de schade verwekkende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen, schriftelijk door de Opdrachtgever voor de schade aansprakelijk is gesteld.
c. ter zake van bedrijfs- en/of gevolgschade.
12.6 De Opdrachtgever is gehouden Luevo binnen acht dagen schriftelijk te
waarschuwen indien hij door derden wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de
Opdrachtgever respectievelijk de derde mogelijkerwijs Luevo (mede) aansprakelijk zal stellen.

Artikel 13. ONTBINDING
13.1 Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
– het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de
wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
– de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
– de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een
substantieel deel daarvan verliest;
– Luevo gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de
Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
13.2 Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele
vordering op de Wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 14. DEELNEMERS EN HAAR VERPLICHTINGEN
14.1 Alle personen moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van
Luevo grote lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen.
14.2 Luevo behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname van
een door ons georganiseerde activiteit, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in
staat is deel te nemen aan een activiteit.
14.3 Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet
toelaatbaar gedrag uiten, kan Luevo besluiten hen van verdere deelname te
ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.
14.4 De Opdrachtgever stelt de ouder(-s) en/of verzorger(-s) van minderjarige deelnemers op de
hoogte van deelname aan de door ons georganiseerde activiteiten, zoals overeengekomen in de
opdrachtbevestiging.
14.5 Deelname aan bijeenkomsten / activiteiten / evenementen geschiedt geheel op eigen risico.

Artikel 14. SCHADE / VERNIELINGEN
15.1 Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door gasten / deelnemers
zullen, zover niet op de dader(-s) zelf te verhalen, op de Opdrachtgever verhaald worden.

Artikel 16. EIGENDOMSVOORBEHOUD
16.1 Indien en voor zover Luevo zaken levert aan de Opdrachtgever, gaat de
eigendom van de geleverde zaken over op de Opdrachtgever op de dag, waarop de Opdrachtgever
de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken, en
het daar eventueel aan verbonden en door ons
georganiseerde bijeenkomst /activiteit / evenement / dienst, zal hebben voldaan. Bij niet betaling
zijn wij gerechtigd de zaken bij de Opdrachtgever of bij derden, indien de zaken bij derden zijn
opgeslagen, terug te halen en zijn Opdrachtgever dan wel de derden verplicht Luevo hiertoe
daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen. De kosten van deze retournering komen voor rekening
van Opdrachtgever.

Artikel 17. RETENTIERECHT
17.1 Met betrekking tot zaken van Opdrachtgever, die wij onder ons hebben, zijn wij gerechtigd die
goederen onder ons te houden tot het tijdstip waarop alle kosten die Luevo heeft gemaakt ter
uitvoering van de opdracht van diezelfde Opdrachtgever zijn voldaan. Tenzij de Opdrachtgever voor
die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 18. FORCE MAJEURE
18.1 Indien de voortgang in de uitvoering van de orders en/of overeenkomst, ten gevolge van een
niet aan de schuld van de Opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming in de nakoming, en te
voorzien valt dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan
zijn wij gerechtigd om de order en/of de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder
enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de Opdrachtgever gehouden ons het
verschuldigde bedrag in verhouding tot het door ons verrichte werk uit te betalen.
18.2 In geval van een niet aan onze schuld toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order
en/of overeenkomst, zullen wij de Opdrachtgever daarvan met bekwame spoed mededeling doen.
Na ontvangst van deze mededeling heeft de Opdrachtgever 2 weken de tijd om de order en/of
overeenkomst te ontbinden. Indien de Opdrachtgever besluit tot annulering, zal hij verplicht zijn het
reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling
van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.
18.3 Onder een niet aan de schuld van één der partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming
van de order en/of overeenkomst wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten,
overstromingen, stormschade, terrorisme, blikseminslag, sabotage, stremming in trein-, water-, lucht of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door
openbare nutsbedrijven, brand, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van
materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de order en/of
overeenkomsten voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die uitvoering van de order
en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op
de inhoud van de order en/of overeenkomst dat de Wederpartij in redelijkheid en billijkheid de
nakoming van de order en/of overeenkomst niet kan eisen.

Artikel 19. AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT
19.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door ons
bedachte of tot stand gebrachte bijeenkomst / activiteit / evenement / dienst / materialen en
dergelijke zullen ons toebehoren. Ter bescherming van haar auteursrecht kan Luevo nimmer worden verplicht tot het afgeven van de door haar ontwikkelde
´bronbestanden`.
19.2 Indien de Opdrachtgever een bijeenkomst / activiteit / evenement / dienst / materialen en
dergelijke door ons laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijke
idee of ontwerp, dan zullen de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht worden, zonder dat
daardoor de rechten op het idee op Opdrachtgever zullen overgaan. In de aan de Opdrachtgever in
rekening gebrachte kosten van het bedenken of ontwerpen zijn auteursrechten niet inbegrepen.
19.3 De media die gemaakt is op een bijeenkomst / activiteit / evenement is eigendom van Luevo en mag gebruikt worden voor promotionele doelstellingen tenzij anders vermeldt.

Artikel 20. KLACHTEN
20.1 Reclames met betrekking tot door ons georganiseerde bijeenkomst / activiteit / evenement /
dienst dienen binnen 7 dagen na afloop van de bijeenkomst / activiteit / evenement / dienst
schriftelijk bij ons te worden ingediend.
20.2 Het indienen van reclames ontheft de Opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons
ingediende factuur tijdig te betalen.

Artikel 21. ONVERBINDENDHEID / HIATEN
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn of
worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk
bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen
verplichten zich alsdan om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel
verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden –
zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 22. TOEPASSELIJK RECHT
22.1 Op elke overeenkomst tussen Luevo en Opdrachtgever is Nederlands recht
van toepassing.

Artikel 23. Rechten Supervision (Indien van Toepassing)
23.1 Indien er gebruik wordt gemaakt van Supervision, hebben de Supervision medewerkers het recht om een Participant weg te halen van een locatie waar dit persoon niet is toegestaan.
23.2 Indien de Participant niet meewerkt zal te allen tijden eerst de dienstdoende Eventmanager en Opdrachtgever bij de situatie worden betrokken.
23.3 De beeldmaterialen van de camera’s van Supervision, kunnen tot 6 maanden bewaard.
23.4 Het beeldmateriaal van de camera’s van Supervision zijn niet geschikt voor promotionele doeleinden en mogen niet publiek worden gemaakt, tenzij anders is vermeldt.

Artikel 24. HANDELSREGISTER
24.1 Leuvo is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel Utrecht onder nummer 65179595.